Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 8.45 oraz 11.30 - 16.30

 

W ramach świetlicy prowadzimy:
- koła zainteresowań
- zajęcia plastyczne
- zajęcia taneczne
- gry i zabawy
- zajęcia dydaktyczne (odrabianie zadań domowych)
- zajęcia relaksacyjne

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy ze względu na:
    1) czas pracy rodziców pozostają w domu bez opieki,
    2) organizację dojazdu przybyli do szkoły wcześniej albo oczekują na powrót do domu,
    3) na inne okoliczności wymagają zapewnienia opieki w szkole.
2. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia wypełnionego przez rodzica na początku danego roku szkolnego.
3. Świetlica czynna jest w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.
4. Świetlica prowadzi swoją działalność w oparciu o roczny plan pracy.
5. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą być dzieleni na mniejsze grupy, pozostające pod opieką wyznaczonych nauczycieli.
6. Świetlica organizuje zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, a także zajęcia umożliwiające odrabianie zadań domowych i naukę.
7. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach szkolnych, a w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych także poza budynkiem szkoły.
8. Uczniowie mają obowiązek dbać o porządek w miejscu pracy i zabawy oraz o wyposażenie świetlicy.
9. W świetlicy obowiązuje zakaz biegania.
10. Podczas udziału w zajęciach świetlicowych należy dbać o regularne mycie rąk lub ich dezynfekcję.
11. W czasie prowadzonych zajęć świetlicowych można używać tylko pomocy dydaktycznych, gier i zabawek, które można w łatwy sposób umyć lub zdezynfekować.
12. Pomieszczenie świetlicy należy na bieżąco wietrzyć, a po zakończeniu zajęć umyć lub zdezynfekować stoliki, krzesła oraz pomoce dydaktyczne, gry, zabawki i inne przybory używane w czasie zajęć.
13. W świetlicy obowiązuje system nagród i kar określony w Statucie Szkoły.
14. Obowiązkiem ucznia zapisanego do udziału w zajęciach jest zgłoszenie się do świetlicy bezpośrednio po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
15. Uczniowie korzystający z obiadów maja obowiązek zgłosić się do świetlicy bezpośrednio po zakończonym posiłku.
16. Uczniowie nie mogą opuszczać świetlicy bez zgody wychowawcy.
17. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione wskazane w karcie zgłoszeniowej zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.
18. Dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na samodzielny powrót do domu, opuszczają świetlicę zgodnie z zadeklarowanymi w karcie zgłoszeniowej godzinami.
19. Uczeń, którego rodzice zadeklarowali odbiór osobisty może zostać zwolniony z zajęć i samodzielnie opuścić szkołę tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica, zawierającego datę oraz podpis rodzica, a także godzinę, o której może opuścić świetlicę lub na podstawie wiadomości wysłanej przez rodzica ucznia poprzez dziennik elektroniczny.
20. Dziecko poniżej 7. roku życia nie może samodzielnie opuścić świetlicy oraz nie może być odbierane przez inne dziecko, które nie ukończyło 10 roku.

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik elektroniczny

Przedszkole nr 6 w Ustroniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Ochrona danych osobowych

Skrzynka Podawcza