Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp6.ustron.pl

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-29

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy opublikowane przed 01.09.2021 r. nie posiadają audiodeskrypcji ani napisów, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada ułatwienia:

- wszystkie pliki dostępne cyfrowo,

- podświetlane linki do stron internetowych i odnośniki do galerii,

- duże, wyraziste ikony,

- wszelkie umieszczane informacje redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

- możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych,

- strona internetowa  dostosowana do wyświetlania na mniejszych ekranach,

- możliwość zmiany rozmiaru czcionki,

- możliwość zmiany kontrastu strony,

- filmy opublikowane po 01.09.2021 r. posiadają napisy i nie posiadają audiodeskrypcji.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Roman Langhammer, e-mail: sp6@ustron.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 854 34 28.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej  lub  jakiegoś  jej  elementu.  Można  także  zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o  którą  stronę  internetową  chodzi  oraz  sposób  kontaktu.  Jeżeli  osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania  będzie  możliwa,  przy  czym  termin  ten  nie  może  być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia  dostępności lub  alternatywnego  sposobu  dostępu  do  informacji,  wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu, ul. Józefa Kreta 6, 43-450 Ustroń.

Do budynku prowadzą 2 wejścia główne i 1 wejście dodatkowe od ul. Józefa Kreta oraz 2 wejścia dodatkowe od strony dziedzińca szkolnego. Do głównych wejść prowadzą schody. Do wejść dodatkowych (1 od strony ul. Józefa Kreta i 1 od strony dziedzińca) dostępny jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Sekretariat znajduje się na 1 piętrze. Istnieje możliwość załatwienia spraw bez konieczności wejścia na 1 piętro, po otrzymaniu informacji telefonicznej (33 854 34 28).

W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub  w  druku  powiększonym  dla  osób  niewidomych  i słabowidzących.

W budynku istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym poinformowaniu o konieczności skorzystania z jego pomocy (co najmniej dwa dni wcześniej).

Aplikacje mobilne

Szkoła nie prowadzi aplikacji moblinych.

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik elektroniczny

Oferty pracy

Przedszkole nr 6 w Ustroniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Ochrona danych osobowych

Skrzynka Podawcza