Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przedmiotowe systemy oceniania

UWAGA! PSO na rok szkolny 2022/2023 zostaną udostępnione do 15 września br.

 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
Nauczyciele do 10 września każdego roku szkolnego opracowują Przedmiotowe Systemy Oceniania, a do 15 września informują uczniów oraz ich rodziców o ich treści, m.in. poprzez udostępnienie Przedmiotowych Systemów Oceniania na stronie internetowej.

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik elektroniczny

Przedszkole nr 6 w Ustroniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Ochrona danych osobowych

Skrzynka Podawcza