ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 8.45 oraz 11.30 - 16.30

 

Kierownik świetlicy: mgr Małgorzata Rymorz

 

W ramach świetlicy prowadzimy:

- koła zainteresowań

- zajęcia plastyczne

- zajęcia taneczne

- gry i zabawy

- zajęcia dydaktyczne (odrabianie zadań domowych)

- zajęcia relaksacyjne

 

Dyżur nauczycieli (od 18.01.2021 r.)

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy ze względu na:

    a) czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) pozostają w domu bez opieki,

    b) organizację dojazdu przybyli do szkoły wcześniej lub oczekują na powrót do domu,

    c) inne okoliczności wymagają zapewnienia opieki w szkole.

2. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia wypełnionego przez rodzica lub opiekuna prawnego na początku danego roku szkolnego.

3. Świetlica czynna jest w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.

4. Świetlica prowadzi swoją działalność w oparciu o roczny plan pracy.

5. W godz. 12.30-14.30 uczniowie dzieleni są na grupy; świetlica organizuje zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci,  a  także  ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz  zajęcia  zapewniające  prawidłowy  rozwój  fizyczny,  a  także  zajęcia umożliwiające odrabianie zadań domowych i naukę.

6. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach szkolnych, a w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych także  poza  budynkiem szkoły (plac zabaw, podwórko szkolne, boisko).

7. Uczniowie mają obowiązek dbać o porządek w miejscu pracy i zabawy oraz o wyposażenie świetlicy.

8. Jeżeli uczeń celowo zniszczy przedmiot będący na wyposażeniu pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do naprawienia szkody.

9. W świetlicy obowiązuje zakaz biegania.

10. W świetlicy obowiązuje system nagród i kar określony w Statucie Szkoły.

11. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o otrzymanych przez dziecko pochwałach i uwagach poprzez dziennik elektroniczny.

12. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie się do świetlicy bezpośrednio po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

13. Uczniowie korzystający z obiadów maja obowiązek zgłosić się do świetlicy bezpośrednio po zakończonym posiłku.

14. Uczniowie nie mogą opuszczać świetlicy w trakcie zajęć bez zgody wychowawcy.

15. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione wskazane w karcie zgłoszeniowej zgodnie z zadeklarowanym czasem.

16. Dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na samodzielny powrót do domu, opuszczają świetlicę zgodnie z zadeklarowanym czasem.

17. Uczeń, którego rodzice zadeklarowali odbiór osobisty może zostać zwolniony  z  zajęć  i  samodzielnie  opuścić  szkołę  tylko  na  podstawie  pisemnego oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna), zawierającego datę oraz podpis rodzica (prawnego opiekuna), a także godzinę, o której może opuścić świetlicę.

18. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuścić świetlicy oraz nie może być odbierane przez inne dziecko, które nie ukończyło 10 roku.

 

[wróć]