DOKUMENTY SZKOŁY - DOTYCZĄCE UCZNIÓW I RODZICÓW

Podstawowe dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu wraz z aneksami (aktualizacja: 05-04-2019)

Program Wychowawczo - Profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019 (aktualizacja: 12-09-2018)

Koncepcja Pracy Szkoły na lanta 2015/2016-2019/2020 (aktualizacja: 18-11-2015)

Polityka Ochrony Dzieci (aktualizacja: 19-04-2017)

Zasady przebywania osób na terenie szkoły (aktualizacja: 07-05-2015)

Zasady korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (aktualizacja: 30-06-2017)

Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2018/2019 (aktualizacja: 18-10-2018)

 

Regulaminy

Regulamin Rady Rodziców (aktualizacja: 04-10-2017)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego (aktualizacja: 12-01-2018)

Regulamin Rady Wolontariatu (aktualizacja: 12-01-2018)

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego (aktualizacja: 22-06-2013)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych --> WNIOSKI DO POBRANIA <-- (aktualizacja: 20-12-2018)

Regulamin prowadzenia dziennika elektronicznego (aktualizacja: 14-07-2015)

Regulamin korzystania z szatni szkolnych (aktualizacja: 09-11-2015)

Regulamin uczestnictwa w imprezach szkolnych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu (aktualizacja: 14-11-2018)

 

Procedury

Procedury uzyskania karty rowerowej (aktualizacja: 22-06-2013)

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia uczniów niepełnosprawnych (aktualizacja: 30-08-2017)

Procedury wydawania duplikatów (aktualizacja: 15-10-2013) do pobrania: wnioski

Procedury organizacji wycieczek (aktualizacja: 31-08-2018)

Procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego (aktualizacja: 30-01-2018)

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego (aktualizacja: 30-01-2018)

Procedury przperowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności (aktualizacja: 30-01-2018)

Procedury zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego (aktualizacja: 19-02-2019)

Procedura postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczania się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia (aktualizacja: 16-11-2016)

Procedura postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych (aktualizacja: 28-08-2018)

Procedura stosowania się do ogłaszanych ostrzeżeń dotyczących poziomów zanieczyszczenia powietrza (aktualizacja: 30-11-2018)

Procedura organizowania wydarzenia kulturalno-oświatowego "Noc w Szkole" (aktualizacja: 16-11-2016)

 

Ewaluacja wewnętrzna - raporty

2014/2015 - Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (aktualizacja: 22-05-2015)

2014/2015 - Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - edukacja uczniów niepełnosprawnych (aktualizacja: 22-05-2015)

2015/2016 - Zmiany zachodzące w szkole w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego (aktualizacja: 20-05-2016)

2016/2017 - Wspieranie uczniów zdolnych pod kątem rozbudzenia ich zainteresowań (aktualizacja: 05-05-2017)

2017/2018 - Realizacja funkcji wychowawczo-profilaktycznej w świetle wdrożenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego (aktualizacja: 16-05-2018)

2018/2019 - Preorientacja zawodowa dzieci młodszych - realizacja programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (kl. I-III) (aktualizacja: 13-05-2019)

2018/2019 - Realizacja funkcji wychowawczo-profilaktycznej w świetle przestrzegania praw dziecka i ucznia (kl. IV-VIII) (aktualizacja: 13-05-2019)

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Biologia - kl. 5, 7-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Chemia - kl. 7-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Edukacja dla bezpieczeństwa - kl. 8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Edukacja muzyczna - kl. 3 (aktualizacja: 28-08-2018)

Edukacja przez szachy - kl. 2-3 (aktualizacja: 28-08-2018)

Edukacja wczesnoszkolna - kl. 1-3 (aktualizacja: 28-08-2018)

Fizyka - kl. 7-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Geografia - kl. 5, 7-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Historia - kl. 4-5, 7-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Historia i społeczeństwo - kl. 6 (aktualizacja: 28-08-2018)

Informatyka - kl. 4-5, 7-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Język angielski - kl. 1-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Język niemiecki - kl. 7-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Język polski - kl. 4-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Matematyka - kl. 4-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Muzyka - kl. 4-7 (aktualizacja: 28-08-2018)

Plastyka - kl. 4-7 (aktualizacja: 28-08-2018)

Przyroda - kl. 4, 6 (aktualizacja: 28-08-2018)

Religia ewangelicka - kl. 1-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Religia katolicka - kl. 1-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Technika - kl. 4-5 (aktualizacja: 28-08-2018)

Zajęcia komputerowe - kl. 6 (aktualizacja: 28-08-2018)

Zajęcia techniczne - kl. 6 (aktualizacja: 28-08-2018)

Wiedza o społeczeństwie - kl. 8 (aktualizacja: 28-08-2018)

Wychowanie fizyczne - kl. 4-8 (aktualizacja: 28-08-2018)

[wróć]