BIBLIOTEKA

 

Biblioteka Szkolna

Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu

Biblioteka Szkolna powstała w roku 1996 z połączenia biblioteki szkolnej oraz nierodzimskiej filii Biblioteki Miejskiej w Ustroniu  i  początkowo  była Biblioteką Szkolno-Środowiskową.

Księgozbiór biblioteki zawiera około dziewięć tysięcy książek dla czytelników różnych grup wiekowych. Są tu zarówno pozycje beletrystyczne, jak również popularno-naukowe z różnych dziedzin. W ramach środków finansowych biblioteka stara się uzupełniać swój księgozbiór o nowe, bardziej aktualne pozycje.

Zapraszamy na fanpage biblioteki: https://www.facebook.com/Biblioteka-Szkolno-Srodowiskowa-w-SP-6

 

 

          

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu

Zasady ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

2. Każdy użytkownik biblioteki winien zostać zarejestrowany w systemie elektronicznym. Uczniowie i nauczyciele są rejestrowani automatycznie, inni czytelnicy powinni w celu zapisu podać niezbędne dane.  Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Biblioteka  udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły w wyznaczonych godzinach pracy biblioteki szkolnej.

4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

5. Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, do innych zbiorów (znajdujących się w zamkniętych szafkach lub skrzyniach) - za pośrednictwem bibliotekarza.

6. Uczniom nie wolno korzystać z księgozbioru przeznaczonego dla dorosłych.

7. W całej bibliotece należy zachować ciszę. Czytelnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać innym czytelnikom  w korzystaniu ze zbiorów czytelni biblioteki szkolnej. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z biblioteki.

8. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu grającego, np. mp3. Torby, teczki, okrycia itp. należy zostawić w wyznaczonym miejscu. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez opieki.

9. Za uczniów przychodzących na zajęcia lekcyjne do biblioteki lub czytelni odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Uczniowie wchodzą i wychodzą z nauczycielem.

10. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu, wyposażenia oraz księgozbioru biblioteki.

11. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.

2. Jednorazowo można wypożyczyć:

   a) uczniowie – 3 książki na okres miesiąca, (nie obowiązuje to lektur, które są wypożyczane na okres wyznaczony przez polonistę (klasy 4-8) lub wychowawcę (klasy 1-3);

   b) czytelnicy dorośli – 10 książek na okres trzech miesięcy; w uzasadnionych przypadkach można zwiększyć ilość wypożyczonych książek lub przedłużyć okres wypożyczenia.

   c)  podręczniki  szkolne  wydawane  są  każdemu  uczniowi  na  początku  roku  szkolnego  (ostateczny  termin  uzależniony  jest  od  terminu  dostawy podręczników). Każdy wydany podręcznik należy niezwłocznie oprawić. Nie oprawiony podręcznik traktowany jest jak niszczenie mienia szkolnego, co skutkuje karą statutową.

3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną bądź zniszczoną książkę (podręcznik) lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.  

4. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego, a podręczniki szkolne w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie. W ostatnim tygodniu nauki jest możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji.

Zasady korzystania z czytelni

1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.

2. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli. Po jej zakończeniu miejsce swojej pracy powinno zostać uprzątnięte, a przeczytane zbiory odniesione na miejsce.

3. W czytelni może przebywać tylko tyle osób, ile jest miejsc siedzących.

4. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu na krótki termin.

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy uczniom do:

   a) korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych,

   b) przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerze,

   c) korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner) w celach edukacyjnych.

2. Dostęp do stanowiska komputerowego jest możliwy tylko za  zgodą  bibliotekarza  i  odbywa  się  w  godzinach  pracy  biblioteki,  z  wyjątkiem  przerw międzylekcyjnych. Bez zgody  korzystać mogą jedynie nauczyciele i pracownicy szkoły. Dysponentem sprzętu komputerowego jest bibliotekarz.

3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut, a jeśli nie ma innych  chętnych,  czas  korzystania  z  komputera  może  ulec wydłużeniu.

4. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.

5. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów czy kasować zainstalowanych.

6. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.

9. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik, a jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2020/2021 (od 08.02.2021 r.):

 

[wróć]